نظريه ي سازمان نگاه هاي فرانظري جلد 3 سوكاس (كاظمي) سمت

کد شناسه :77055
نظريه ي سازمان نگاه هاي فرانظري جلد 3 سوكاس (كاظمي) سمت

"نظريه سازمان" در معناي اخص آن يكي از زاياترين حوزه هاي نظريه پردازي و انديشه ورزي نظري در قلمروي "مطالعات سازمان و مديريت" است.اين حوزه حتي گاه،بر خلاف كليت گرايش "مصرف كننده" رشته،در جهت "توليد و ارائه"نظريه فعاليت كرده است.اين كتاب براساس رشته نظريه سازمان به منزله علم پايه گذاري شده است،نه بر اساس پديده ها و نظريه هاي سازماني،از اين رو،مولفان كوشيده اند نظريه سازمان را در قالب يك مقدمه و چهارفصل از چهار نگاه مختلف به علم (اثباتي،تفسيري،انتقادي و پست مدرن) تشريح و تبيين كنند.بر اساس هريك از نگاه ها مشخص مي شود رشته نظريه سازمان چگونه علمي است،چه دستور كاري دارد و بايد با چه دستور كاري به پيش برود.اين كتاب ترجمه دكتر حسين كاظمي و دكتر حسن دانائي فرد بوده و توسط انتشارات سمت به چاپ رسيده و در فروشگاه اينترنتي كتاب انتشارات اشراقي به آدرس www.eshraghipub.com موجود مي باشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر