مديريت پايدار منابع انساني اهنرت جلد 1 (دهقانان) مهربان نشر

کد شناسه :63065
مديريت پايدار منابع انساني اهنرت جلد 1 (دهقانان) مهربان نشر

كتاب، حاصل ترجمه "پايداري و مديريت منابع انساني "، به ويرايش اينا اِهنِرت، وس هري و كلاس جي. زينك، منتشرشده در سال 2014 و نيز، ترجمه فصل دوم از كتاب "مديريت پايدار منابع انساني "، اثر اينا اِهنِرت در سال دو هزار و نه، ميباشد. اين كتاب ، حاصل كار 23 نويسنده از 4 قاره جهان را ارائه مينمايند كه در آن، نويسندگان مذكور، به كشف نقش مديريت منابع انساني در توسعه سازمانهاي پايدار از نظر اقتصادي، اجتماعي و زيستمحيطي و كشف مفهوم مديريت پايدار منابع انساني و نقش مديريت منابع انساني در توسعه سيستمهاي مديريت پايدار منابع انساني و اينكه چگونه پايداري و مديريت منابع انساني در نواحي گوناگون دنيا مفهومسازي و درك ميشود، پرداختهاند. اين كتاب، پتانسيل پايداري را بهعنوان يك الگوي جديد و مديريت پايدار منابع انساني را بهعنوان يك مفهوم براي مديريت منابع انساني معرفي مينمايد و مايل به كمك به بحث هاي پربار در مورد نقش مديريت منابع انساني در توسعه¬ي كار پايدار و سيستم هاي مديريت منابع انساني و نقش مديريت منابع انساني در حمايت از سازمانهاي كسبوكار پايدار ميباشد. هدف از اين گردآوري و ترجمه، پيشبرد و جمع آوري پژوهش هاي مفهومي و تجربي و همچنين نظرات متخصصان در مورد مفهوم و موضوع پايداري در مديريت منابع انساني، در نحوه طراحي و ارزيابي سيستم هاي مديريت پايدار منابع انساني و افزايش درك ما از پيچيدگي ها، روابط غيرخطي، تناقض بالقوه و تنش ميان پايداريِ اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي و انساني ميباشد.اين كتاب ترجمه علي محمدي نسب بوده توسط انتشارات مهربان نشر به چاپ رسيده و در فروشگاه اينترنتي كتاب انتشارات اشراقي به آدرس www.eshraghipub.com موجود مي باشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر